Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на „ИРИ ТРЕЙД” АД, ЕИК 131153438

ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ

 I. Предмет

1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „ИРИ ТРЕЙД” АД (наричано за краткост по-нататък „ИРИ ТРЕЙД”) и КЛИЕНТА при покупко-продажба на резервни части и консумативи (наричани заедно за краткост по-нататък „ЧАСТИТЕ”) .

ІІ. Приемане на заявки и сключване на договора

 2. КЛИЕНТЪТ представя на ИРИ ТРЕЙД заявка за вида и количеството ЧАСТИ, които желае да закупи. Заявката се подава в търговски обект на ИРИ ТРЕЙД или на имейл: n.taushanov@iritrade.com, или на телефон: 0886 45 66 12.

3. ИРИ ТРЕЙД не отговаря за изпълнението на неправилни и неясни Заявки на КЛИЕНТА.

4. С подаването на Заявката КЛИЕНТЪТ заявява, че е запознат и приема настоящите Общи условия.  

5. Договорът за покупко-продажба се счита за сключен при условие, че ИРИ ТРЕЙД изрично е приело конкретната заявка чрез изпращане на потвърждение за приемане и/или издаването на про-форма фактура/фактура на КЛИЕНТА. Всяка промяна във вече приета заявката, подлежи на ново приемане от ИРИ ТРЕЙД.  В случай че КЛИЕНТЪТ не възрази незабавно в писмена форма, се приема че потвърждава договора и се задължава да плати посочената във про-форма фактурата/фактурата цена. 

6. ИРИ ТРЕЙД има право да откаже, частично или изцяло, изпълнението или да измени условията на заявката при промени, дължащи се на производителя или доставчика. В тези случаи ИРИ ТРЕЙД уведомява своевременно КЛИЕНТА, който има право да откаже или измени заявката в частта, за която се отнася промяната.

ІІІ. Цена и начин на плащане

7. Клиентът дължи заплащане цената на поръчаните ЧАСТИ по всяка отделна про-форма фактура/фактура не по-късно от 30 дни от издаването й, освен ако в нея изрично не е посочен друг падеж на плащане.  

8. Плащането се извършва в брой или по банковата сметка на ИРИ ТРЕЙД посочена във фактурата.

9. В отделни случаи ИРИ ТРЕЙД може да поиска авансово плащане до 50% от стойността на поръчката преди началото на нейното изпълнение.  

10. КЛИЕНТЪТ дължи и възстановяване на направените разноски във връзка с транспорта и доставката на ЧАСТИТЕ най-късно при получаването им.    

 11. При забава за плащане в уговорените срокове, КЛИЕНТЪТ дължи на ИРИ ТРЕЙД неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет десети процента) върху размера на неплатената сума за всеки ден просрочие, както и обезщетение за разноски за събиране на задължението в размер на не по-малко от 80 лв..

12. Последователността за погасяване на паричните задължения на КЛИЕНТА е както следва:  разноски, неустойки, лихви за забава, главница. При наличие на няколко неплатени задължения на КЛИЕНТА се погасява първо най-старото задължение.   

13. КЛИЕНТЪТ, при никакви обстоятелства, няма право да упражнява право на задържане върху ЧАСТИТЕ и/или на задържане на плащане, дори и в случаите на възражение по изпълнението на договора. 

14. До заплащане пълната цена на ЧАСТИТЕ собствеността върху тях остава на ИРИ ТРЕЙД. 

15. При забавяне плащането на ЧАСТИТЕ ИРИ ТРЕЙД има право да иска връщането на доставените ЧАСТИ обратно като разходите свързани с това са за сметка КЛИЕНТА.

ІV. Доставка и изпълнение.

16. За доставки на ЧАСТИ чрез изпращането им по куриер, поща или със спедиция ИРИ ТРЕЙД издава опаковъчен лист /стокова разписка/ или приемо-предвателен протокол и данъчна фактура, които придружават пратката, и които се разписват от КЛИЕНТА при получаването й. С подписа си върху опаковъчния лист /стоковата разписка/ или приемо-предавателния протокол, или фактурата КЛИЕНТЪТ удостоверява съответствието на получените ЧАСТИ с поръчаните по Заявката. При продажба в търговски обект на ИРИ ТРЕЙД за удостоверяване точното изпълнение на заявката е достатъчен подписа на КЛИЕНТА върху данъчната фактура или стоковата разписка.  

17. Когато Заявката се състои от няколко ЧАСТИ се допуска изпълнение на части. Съответно неизпълнението или неточното изпълнение за някоя от ЧАСТИТЕ не пречи на изпълнението на доставката на останалите ЧАСТИ и за тях КЛИЕНТЪТ дължи уговорената цена.

18. При несъответствие между Заявката и доставените ЧАСТИ КЛИЕНТЪТ трябва да уведоми незабавно ИРИ ТРЕЙД.

19. Сроковете за доставка на ЧАСТИТЕ са ориентировъчни и зависят от техния производител или доставчик.   

20. При забавяне доставката на ЧАСТИТЕ над посочения срок, КУПУВАЧЪТ може да се откаже от договора за съответната ЧАСТ само след изтичане на допълнителен подходящ срок, не по-кратък от 15 работни дни.

21. ИРИ ТРЕЙД не отговаря за забавени или неизпълнени доставки, когато закъснението, съответно  неизпълнението не е по негова вина.  

 V. Гаранция и отговорност.

22. Гаранцията на ИРИ ТРЕЙД за ЧАСТИТЕ  на производителя Deutz-Fahr е 6 (шест) месеца от датата на доставката им, но не повече от 24 месеца от датата им на производство.  За всички останали случаи КЛИЕНТЪТ ползва  гаранцията предоставена от производителя, доколкото е предвидена такава.  

 23. Гаранционната отговорност на ИРИ ТРЕЙД се изразява в ремонт или смяна на дефектната ЧАСТ за сметка на ИРИ ТРЕЙД. Разноските за транспорт остават за КУПУВАЧА.

24. Отговорността на ИРИ ТРЕЙД за изпълнението на договора е ограничена до стойността на поръчаното и не включва пропуснати ползи и/или претърпени вреди. Ограничението на отговорността не се прилага в случаите на умисъл и груба небрежност.

25.  Гаранцията отпада в случай на неправилен транспорт, съхранени или експлоатация на ЧАСТИТЕ;  нарушаване изискване и/или препоръка на производителя,  извършени ремонтни работи или друга намеса от неоторизирани и/или некомпетентни лица.

VІ. Други условия

26. КЛИЕНТЪТ заявява, че данните предоставени във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба, като три имена, ЕГН, лична карта, адрес, телефон и имейл, представляващи лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни са предоставени от него доброволно. КЛИЕНТЪТ заявява, че ИРИ ТРЕЙД предварително му е предоставило информацията по чл.13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и Съвета от 27.04.2016 г., включително за това, че:

- основание и цел на събирането и обработката на личните данни са сключването и изпълнението на покупко-продажбата и свързаните с нея допълнителни услуги;

- данните няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен във връзка с изпълнението на  договора (например, на лицензирани оператори на куриерски услуги за осъществяване на доставката и  кореспонденцията между страните, изчерпателно посочени на ел.адрес: (http://www.crc.bg/files/_bg/Actual_Register_UPU_31july_2008.htm); или във връзка с изпълнението на законово задължение или легитимен интерес на ИРИ ТРЕЙД;

- срокът на съхранение на личните данни е 7 години след изпълнението на договора, след който те подлежат на унищожение/заличаване, освен ако не е налице друго законово основание за продължаване на обработката им;

- като субект на личите данни КЛИЕНТЪТ има право на достъп/информация, коригиране, изтриване на данните или ограничаване и възражение срещу обработването им, които може да заяви писмено пред ИРИ ТРЕЙД, както и на жалба пред компетентния надзорен орган (глава III от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и Съвета от 27.04.2016).  

27. В допълнение към горното КЛИЕНТЪТ заявява, че желае да получава актуални оферти и др. търговски предложения от ИРИ ТРЕЙД , вкл. електронни такива по Закона за електронната търговия, във връзка с което отделно предоставя своето информирано съгласие, което може да оттегли към всеки един момент, отправяйки писмено искане до ИРИ ТРЕЙД.

28. Всички уведомления между ИРИ ТРЕЙД и КЛИЕНТА ще се смятат за надлежно връчени, ако са изпратени чрез поща, куриер, факс или електронна поща, а в определени случаи съгласно настоящите Общи условия - и по телефон, на адресите и данните за контакт, посочени в конкретната Заявка.  

29. СТРАНИТЕ по-нататък се съгласяват, че могат да разменят електронни изявления по смисъла на ЗЕДЕП. Адресатът на изявлението е длъжен да отговори в 3-дневен срок от изпращането.

30. За целите на уговореното в предходната т. 29. страните посочват със Заявката или с друг документ адреси за отправяне на електронни изявления от свое име.

31. СТРАНИТЕ уговарят, че поставените от тях или представляващите ги лица електронни подписи имат силата на саморъчен подпис.

32. СТРАНИТЕ не могат да оспорват авторството на съдържанието на електронни изявления разменени на посочените  електронни пощи. 

33. Независимо от уговореното в предходните т.29. -32. не се допуска изменение на настоящите Общи условия чрез размяна на електронни съобщения. 

34. Всяка от страните е длъжна да уведоми в писмена форма, не по-късно от 3 дни другата страна за настъпила промяна в посочените данни за контакт, в противен случай изпратените известия ще се считат за надлежно връчени и ще породят правните последици, свързани с получаването.

35. Всички спорове между страните за конкретна възложена поръчка и за настоящите Общи условия  ще се решават чрез преговори. При непостигане на съгласие същите се отнасят за разрешаване пред компетентния съд в гр.София.

36. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство. Ако някое от условията е недействително, това няма да влече недействителност на останалите условия или на настоящите Общи условия в цялост, като в този случай съответната недействителна клауза се заменя по право от приложимата императивна норма на действащото българско законодателство.

ИРИ ТРЕЙД запазва правото си да променя настоящите Общи условия.

ИРИ ТРЕЙД публикува действащите Общи условия за извършване на ремонт на земеделска техника на електронната си страница с адрес www.iritrade.com. Копие от същите Общи условия могат да бъдат открити във всяка от сервизните бази на ИРИ ТРЕЙД.

Настоящите Общи условия са утвърдени и приети от Съвета на директорите на  “ИРИ ТРЕЙД” АД и са в сила от 01.02.2021 г.ОБЩИ УСЛОВИЯ

на „ИРИ ТРЕЙД” АД, ЕИК 131153438

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

 I. Предмет

1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „ИРИ ТРЕЙД” АД (наричано за краткост по-нататък „ИРИ ТРЕЙД”) и КЛИЕНТА при възлагане извършването на ремонт на земеделска техника (наричана за краткост по-нататък „ТЕХНИКАТА”) в сервизите на ИРИ ТРЕЙД.

ІІ. Възлагане на поръчката

 2. КЛИЕНТЪТ възлага извършването на ремонт на предоставена от него ТЕХНИКА с отправянето на електронна Заявка или с подписване на Поръчка по образец на ИРИ ТРЕЙД АД. С отправяне на електронната Заявка или с подписване на Поръчката КЛИЕНТЪТ заявява, че е запознат и одобрява  извършването на ремонта при настоящите Общи условия.  

3. С отправяне на електронната Заявка или при подписване на Поръчката, или по-късно с друго писмено волеизявление достигнало до ИРИ ТРЕЙД КЛИЕНТЪТ може да определи свой представител, който да действа от името и за сметка на КЛИЕНТА по всякакви въпроси във връзка с възлагането и изпълнението на ремонта.  

4. В случай че КЛИЕНТЪТ не се яви лично и не е посочил изрично свой пълномощник, за негов представител ще се счита лицето, в чието държане е ТЕХНИКАТА и/или което е предоставило достъп до нея.

5. ИРИ ТРЕЙД не отговаря пред КЛИЕНТА за вреди от действия на лица без представителна власт.

6. В Поръчката се посочва, дата на възлагане ремонта, данни на КЛИЕНТА, в т.ч. данни за контакт и ел.поща, индивидуализация на ТЕХНИКАТА, заявен от КЛИЕНТА проблем за отстраняване, резултат от извършената диагностика, необходими ремонтни дейности, прогнозен срок за изпълнението им.  

 7. КЛИЕНТЪТ   предоставя ТЕХНИКАТА за ремонт на ИРИ ТРЕЙД без да оставя в нея вещи и ценности, в противен случай ИРИ ТРЕЙД не отговаря за тяхното изчезване.

 

ІІІ. Изпълнение на възложената поръчка.

8. ИРИ ТРЕЙД извършва възложения му ремонт в необходимия за това технологичен срок съгласно техническите норми на производителя.

9. В случай че ИРИ ТРЕЙД не разполага с необходима за извършване на ремонта резервна част, същата се доставя от  ИРИ ТРЕЙД, като срокът за завършване на ремонта се удължава с времето необходимо за осъществяване на доставката.

10. Когато в процеса на отремонтиране бъде констатирана необходимост от допълнителни ремонтни дейности  и/или от подмяна на резервни части ИРИ ТРЕЙД уведомява КЛИЕНТА за вида и стойността им. Съгласието на КЛИЕНТА се удостоверява с подпис върху Поръчката, по факс, с потвърждение по ел.поща, телефон, със SMS или по друг начин, от който може да се заключи наличието на такова..  КЛИЕНТЪТ може да не се съгласи с предложените допълнителни работи и резервни части, което е равнозначно на отказ от възложената поръчка. В този случай КЛИЕНТЪТ заплаща на ИРИ ТРЕЙД свършената до момента работа, в т.ч. вложени части, консумативи и други разноски.

11. КЛИЕНТЪТ се задължава да съдейства на ИРИ ТРЕЙД за съгласуване на допълнително възникнали въпроси по ремонта на ТЕХНИКАТА. При липсата на отговор и съдействие от КЛИЕНТА в 3-дневен срок от уведомяването му за това, ИРИ ТРЕЙД може да прекрати договора за поръчка . В този случай КЛИНЕТЪТ дължи заплащане на извършените до момента на прекратяването работи, в т.ч. вложени части, консумативи и други разноски. 

12. ИРИ ТРЕЙД има право да използва подизпълнители при извършването на възложената работа.

ІV. Цена и начин на плащане

 13. ИРИ ТРЕЙД извършва възложения ремонт срещу заплащане на вложения труд, консумативи и резервни части по цени на ИРИ ТРЕЙД, действащи към момента на ремонта. Труда се определя за всеки астрономически час и включва времето за транспорт и престой на сервизния екип, в т.ч. изчакване на клиента.   

14. КЛИЕНТЪТ дължи и възстановяване на направените разноски във връзка с изпълнението на възложената работа, в т.ч. и разноските за транспорт.  

15. КЛИЕНТЪТ заплаща на ИРИ ТРЕЙД стойността на ремонта и сторените разноски в  5- (пет) дневен срок от издаване на фактурата, освен ако в същата не е указан друг срок.

16. До заплащане стойността на ремонта, вложените резервни част и консумативи остават собственост на ИРИ ТРЕЙД.

17. Плащането се извършва в брой или по банковата сметка на ИРИ ТРЕЙД посочена във фактурата.

 18. Когато прогнозната стойност на ремонта надвишава 4 000 (четири хиляди) лева с включен ДДС, КЛИЕНТЪТ заплаща аванс в размер на 30% (тридесет процент) от стойността му. КЛИЕНТЪТ извършва авансовото плащане в срока по чл.16 срещу издадена проформа фактура. ИРИ ТРЕЙД пристъпва към изпълнение на възложената работа след постъпване на авансовата сума по неговата сметка.   

19. При забава за плащане в уговорените срокове съгласно настоящите Общи условия КЛИЕНТЪТ дължи на ИРИ ТРЕЙД неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет десети процента) върху размера на неплатената сума за всеки ден просрочие, както и обезщетение за разноски за събиране на задължението в размер на не по-малко от 80 лв..

.

20. Последователността за погасяване на паричните задължения на КЛИЕНТА е както следва:  разноски по извършването на ремонта, включително за транспорт и заемано място от ТЕХНИКАТА в база на ИРИ ТРЕЙД, неустойки, лихви за забава, главница. 

V. Предаване на ТЕХНИКАТА и извършената работа.

 21. ИРИ ТРЕЙД уведомява КЛИЕНТА за датата на предаване на извършената работа и получаване на ТЕХНИКА.

22. КЛИЕНТЪТ е длъжен да приеме извършената работа и да подпише изготвения за целта приемо-предавателен протокол. При наличие на забележки от страна на КЛИЕНТА той е длъжен да ги посочи в протокола, в противен случай изпълнението се счита за одобрено и прието без възражения. Клиентът не може да откаже да приеме изпълнението при дребни неизправности, които не пречат на нормалната работа на ТЕХНИКАТА. При липса на подписан протокол работата се счита за одобрена, ако КЛИЕНТЪТ не е възразил писмено срещу изпълнението в 5-дневен срок от извършването й.   

23. В случай че КЛИЕНТЪТ не изпълни задължението си да приеме работата и/или получи ТЕХНИКАТА в срока определен по т.21  той дължи неустойка за всеки ден забава в размер на 0.5% (нула цяло и пет десети процента) от стойността на ремонта, както и такса за престой на ТЕХНИКАТА в сервизната база на ИРИ ТРЕЙД в размер на 20 (двадесет) лева на ден без вкл.ДДС.   

VІ. Гаранция на извършения ремонт и вложените резервни части.

24. Гаранцията на ИРИ ТРЕЙД за извършения ремонт е един месец от датата на предаване извършената работа на КЛИЕНТА.

25. Гаранцията на ИРИ ТРЕЙД за вложените в ремонта резервни части е 6 (шест) месеца от датата на предаване на извършената работа на КЛИЕНТА.

 26. Гаранционната отговорност на ИРИ ТРЕЙД се изразява в поправяне некачественото изпълнение на ремонта и смяна на некачествените резервни части за сметка на ИРИ ТРЕЙД.

27. ИРИ ТРЕЙД не отговаря за забавено изпълнение на Поръчката за ремонт, когато това се дължи на непредвидени технически усложнения или на причини извън неговата воля и възможности.

28.  Отговорността на ИРИ ТРЕЙД по възложената поръчка е ограничена до стойността на извършения ремонт и не включва пропуснати ползи и/или претърпени вреди. Ограничението на се прилага в случаите на умисъл и груба небрежност.

29.  Гаранцията на ИРИ ТРЕЙД по т.24 и т.25 отпада в случай на неправилна експлоатация на ТЕХНИКАТА,  нарушаване изискване и/или препоръка на производителя на ТЕХНИКАТА,  извършени ремонтни работи или друга намеса в работата на ТЕХНИКАТА от неоторизирани и/или некомпетентни лица.

30. Гаранционната отговорност на ИРИ ТРЕЙД не може да бъде ангажирана в случай, че липсва причинно следствена връзка между настъпилата повреда и качеството на ремонта, съответно вложените резервни части.  

 31. Сменените дефектирали резервни части, които са в гаранция стават собственост на ИРИ ТРЕЙД.

32.  Сменените резервни части при изпълнение на ремонта подлежат на връщане, ако КЛИЕНТЪТ предварително изрично е заявил това в Поръчката.  

 VІІ. Обезпечения

 33. За обезпечаване на всички вземания на ИРИ ТРЕЙД, произтичащи от възложената поръчка за ремонт съгласно настоящите Общи условия, както и на парични задължения по други договори между КЛИЕНТА и ИРИ ТРЕЙД, КЛИЕНТЪТ учредява залог върху предоставената ТЕХНИКА за ремонт. При заплащане на дължимите суми ИРИ ТРЕЙД предава ТЕХНИКАТА на КЛИЕНТА.

 34. ИРИ ТРЕЙД има право да се удовлетвори предпочително без съдебна намеса от стойността на заложеното имущество относно всички свои вземания, произтичащи от възложения и приключен ремонт.

35. ИРИ ТРЕЙД може без допълнително уведомление до КЛИЕНТА да упражни право на задържане върху ТЕХНИКАТА след приключване на ремонта до пълното удовлетворяване на вземанията си от КЛИЕНТА, включително и за вземания по други договори сключени между него и ИРИ ТРЕЙД.

VІІІ. Защита на личните данни

36. КЛИЕНТЪТ заявява, че данните предоставени във връзка с изпълнението на Поръчката, като три имена, ЕГН, лична карта, адрес, телефон и имейл, представляващи лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни са предоставени от него доброволно. КЛИЕНТЪТ заявява, че ИРИ ТРЕЙД предварително му е предоставило информацията по чл.13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и Съвета от 27.04.2016 г., включително за това, че:

- основание и цел на събирането и обработката на личните данни са възлагането и изпълнението на поръчката за ремонт и свързаните с него допълнителни услуги;

- данните няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен във връзка с изпълнението на  поръчката (например, на лицензирани оператори на куриерски услуги за осъществяване кореспонденцията между страните, изчерпателно посочени на ел.адрес: (http://www.crc.bg/files/_bg/Actual_Register_UPU_31july_2008.htm); или във връзка с изпълнението на законово задължение или легитимен интерес на ИРИ ТРЕЙД;

- срокът на съхранение на личните данни е 7 години след изпълнението на поръчката, след който те подлежат на унищожение/заличаване, освен ако не е налице друго законово основание за продължаване на обработката им;

- като субект на личите данни КЛИЕНТЪТ има право на достъп/информация, коригиране, изтриване на данните или ограничаване и възражение срещу обработването им, които може да заяви писмено пред ИРИ ТРЕЙД, както и на жалба пред компетентния надзорен орган (глава III от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и Съвета от 27.04.2016).  

 

37. В допълнение към горното КЛИЕНТЪТ заявява, че желае да получава актуални оферти и др. търговски предложения от ИРИ ТРЕЙД , вкл. електронни такива по Закона за електронната търговия, във връзка с което отделно предоставя своето информирано съгласие, което може да оттегли към всеки един момент, отправяйки писмено искане до ИРИ ТРЕЙД.

 VІІІ. Други условия

 38. Всички уведомления между ИРИ ТРЕЙД и КЛИЕНТА ще се смятат за надлежно връчени, ако са изпратени чрез поща, куриер, факс или електронна поща, а в определени случаи съгласно настоящите Общи условия - и по телефон, на адресите и данните за контакт, посочени в конкретната Поръчка.  

39. СТРАНИТЕ се съгласяват, че могат да разменят електронни изявления по смисъла на ЗЕДЕП. Адресатът на изявлението е длъжен да отговори в 3-дневен срок от изпращането. Липсата на отговор в определения срок се приема за съгласие с направеното изявление.

40. За целите на уговореното в предходната т. 39страните посочват с Поръчката/Електронната заявка адреси за отправяне на електронни изявления от свое име.

41. СТРАНИТЕ уговарят, че поставените от тях или представляващите ги лица електронни подписи имат силата на саморъчен подпис.

42 СТРАНИТЕ не могат да оспорват авторството на съдържанието на електронни изявления разменени на посочените  електронни пощи. 

43.  Независимо от уговореното в предходните т.39. -42. не се допуска изменение на настоящите Общи условия чрез размяна на електронни съобщения.  Това не отнема правото на ИРИ ТРЕЙД да изпрати електронно съобщение до КЛИЕНТА за извършена промяна на настоящите Общи условия, чийто актуален текст е публикуван на електронната страница на ИРИ ТРЕЙД.

44. Всяка от страните е длъжна да уведоми в писмена форма, не по-късно от 3 дни другата страна за настъпила промяна в посочените данни за контакт, в противен случай изпратените известия ще се считат за надлежно връчени и ще породят правните последици, свързани с получаването.

45. Всички спорове между страните за конкретна възложена поръчка и за настоящите Общи условия  ще се решават чрез преговори. При непостигане на съгласие същите се отнасят за разрешаване пред компетентния съд в гр.София.

46. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство. Ако някое от условията е недействително, това няма да влече недействителност на останалите условия или на настоящите Общи условия в цялост, като в този случай съответната недействителна клауза се заменя по право от приложимата императивна норма на действащото българско законодателство.

 ИРИ ТРЕЙД публикува действащите Общи условия за извършване на ремонт на земеделска техника на електронната си страница с адрес www.iritrade.com. Копие от същите Общи условия могат да бъдат открити във всяка от сервизните бази на ИРИ ТРЕЙД.

Настоящите Общи условия са утвърдени и приети от Съвета на директорите на  “ИРИ ТРЕЙД” АД и са в сила от 01.02.2021 г.

 

0700 10 445 - Обадете ни се сега !